Fred

20 

Fred är en absolut nödvändighet för ett människovärdigt liv. Vi arbetar för fred på krigsområden och andra oroliga områden som drabbats av konflikter. Vi hjälper till att bygga upp områdena på nytt och utbildar lokala samfund att lösa tvister med fredliga metoder.

I fredsarbetet främjar man dialog för fred mellan parterna i konflikter, stöder lokala människors och gruppers färdighet att bedriva försoningsarbete samt hjälper till med återuppbyggnad för att skapa grundförutsättningar för stabilitet. Vi bedriver också påverkningsarbete både bland beslutsfattare och på gräsrotsnivån för att stöda människors och gruppers egna påverkningsmöjligheter.

Det är speciellt viktigt att kvinnorna får vara med och bygga fred också i sådana samhällen där kvinnorna av tradition inte har haft en synlig roll i fredsarbetet. Det kräver mycket arbete att bryta fördomar och fastlåsta attityder, men det är samtidigt viktigt att man i fredsbyggandet bevarar känsligheten för lokala seder och kulturer.